May

2024Продукти

Ценова листа на продуктите

ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО

Продуктът ФАКТ автоматизира дейността по счетоводната отчетност и е независим от спецификата и мащабите на фирмата. Настройва се за всеки индивидуален сметкоплан. Съобразен е с действащото счетоводно и данъчното законодателство. Позволява управление на неограничен брой фирми с една инсталация. Работи в мрежа.

ФАКТ - ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

Системни изисквания за работа с продукта

Хардуер (минимално):

Pentium,32MB RAM,100MB HD,VGA monitor 800x600

Опрерационна система:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Win7/Win8/(тествано е и с бета версията на win10)

Мрежа:

Win 98/95(peer to peer),XP,NT,NOVELL,LINUX(file server)

Принтер:

Лазерен,Мастилено струен,Матричен (136-колонен)

Брой фирми:

Неограничен, зависи от свободното дисково пространство

ОПИСАНИЕ
Продуктът ФАКТ автоматизира дейността по счетоводната отчетност и е независим от спецификата и мащабите на фирмата. Настройва се за всеки индивидуален сметкоплан. Съобразен е с действащото счетоводно и данъчното законодателство. Позволява управление на неограничен брой фирми с една инсталация. Работи в мрежа.

ФУНКЦИИ
- работа с индивидуалния сметкоплан на фирмата, с формулирана от потребителя аналитичност на всяка сметка, подсметка и партида. Нива на аналитичност - до 10;
- синтетично и аналитично отчитане на счетоводните сметки от индивидуалния сметкоплан;
- едновременна работа в последователни години;
- отчетен период – определя се от потребителя и може да се задава от дата до дата. След което всички счетоводни отчети и справки се извеждат по желание, или само за посочения период, или от началото на годината, включително и периода;
- валутно счетоводство с автоматично изчисляване на курсови разлики на вземанията и задълженията и ежемесечна преоценка на валутата;
- динамично поддържане на необходимите номенклатури;
- регистрация и обработка на документооборота на фирмата;
- възможност за въвеждане кореспонденциите на една сметка с N на брой сметки при едно счетоводно записване;
- работа със шаблони;.
- преглед на въведената първична информация, по зададени от потребителя параметри;
- актуализация и изтриване на първичната информация;
- прецизен контрол за предпазване от логически и формални грешки при въвеждане на първичната информация;
- контрол на салдата по сметки, подсметки и партиди;
- поддържане на актуални обороти, начални и крайни салда за главните сметки и подсметки от сметкоплана във всеки момент;
- приходи по складове;
- динамично изчисляване на средна доставна цена по артикули;
- автоматично отписване от дата до дата на стоките по отчетна стойност ;
- прехвърлени материали от склад в склад;
- продажби по складове, по продажна и доставна цена;
- продажби по фактури;
- продажби по агенти и дистрибутори;
- METRO, BILLA, RAMSTORE формат на фактури.
- издаване на компютърни фактури за продажба, на стокови разписки, на приемателно-предавателни протоколи;
- оборотна ведомост по складове;
- наличност по складове;
- вземания и задължения по клиенти и доставчици в лева и валута;

СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ:
- Оборотна ведомост - за отчетния период и с натрупване от началото на годината;
- Главна книга - за отчетния период и с натрупване от началото на годината;
- Баланс;
- Отчет за приходите и разходите;
- Отчет за паричния поток - за отчетен период и от началото на годината;
- Дневници по ДДС и Справка декларация;
- Дискета с информация за Дневниците по ДДС за данъчните служби;
- Ежемесечно автоматично начисляване на амортизациите и осчетоводяването им;
- Ревалоризация на ДМА и отчитане на ремонтите за целите на данъчното облагане;
- Начисляване на провизии за вземания от продажби и осчетоводяването им;
- Всички справки се извеждат на екран, печат или в EXCEL,WORD формат.

ТРЗ-КАДРИ-НОИ

Продуктът автоматизира дейностите по управление на персонала, изчисляване на работната заплата, хонорар сметки и автоматично подготвя на магнитен носител информацията, предавана в Националния осигурителен институт. Продуктът е гъвкав и изключително лесен за ползване. Работи в мрежа. Многофирмена версия за неограничен брой фирми.

ФАКТ ТРЗ-КАДРИ-НОИ

Системни изисквания за работа с продукта

Хардуер (минимално):

Pentium,32MB RAM,100MB HD,VGA monitor 800x600

Опрерационна система:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Win7/Win8/(тествано е и с бета версията на win10)

Мрежа:

Win 98/95(peer to peer),XP,NT,NOVELL,LINUX(file server)

Принтер:

Лазерен,Мастилено струен,Матричен (136-колонен)

Брой фирми:

Неограничен, зависи от свободното дисково пространство

ОПИСАНИЕ
Продуктът автоматизира дейностите по управление на персонала, изчисляване на работната заплата, хонорар сметки и автоматично подготвя на магнитен носител информацията, предавана в Националния осигурителен институт. Продуктът е гъвкав и изключително лесен за ползване. Работи в мрежа. Многофирмена версия за неограничен брой фирми.

ФУНКЦИИ
- създаване и поддържане на нормативна база данни за кадри и заплати ,която при промяна на нормативите може да се променя от потребителя( например таблицата за ДОД, % за осигурителните вноски за ДОО, ЗО и фонд Безработица т.н.);
- поддържане на картотека на персонала;
- трудови договори ;
- допълнителни споразумения; - заповеди за отпуски;
- следене на ползваните отпуски;
- заповед за прекратяване на трудов договор;
- архивиране на напуснали с възможност за възстановяване при ново назначение;
- автоматично следене номерата на договорите, заповедите и споразуменията;
- въвеждане ежемесечно на отсъствия;
- изчисляване на здравни осигуровки;
- изчисляване на болнични с автоматично следене на дните за сметка на работодателя;
- изчисляване на месечната заработка на персонала;
- изчисляване на годишен данък доход;
- извеждане на авансова ведомост, платежна ведомост, фишове, описи на болнични и отпуски, удържани суми за месеца, червени суми , ведомост за детски;
- извеждане на справки при поискване:
- рекапитулация на ФРЗ в различни разрези;
- рекапитулация за връзка със счетоводството;
- рекапитулация на ФРЗ по категории персонал;
- рекапитулация за ФРЗ по длъжности;
- рекапитулации за ДОО - за получаване от ДОО;
- рекапитулация за осигурителни вноски за ДОО по поделения;
- рекапитулация за ФРЗ по категории и видове персонал - месечни, тримесечни и от началото на годината;
- удържаните суми по лица;
- изплащане на заплатите по разплащателна сметка;
- начислени и удържани суми по лица;
- рекапитулация за фонд работна заплата за зададен от потребителя период и личен номер;
- рекапитулация за здравни осигуровки;
- рекапитулация за данъци и осигуровки по параграфи;
- служебна бележка за брутен доход и удържан данък доход;
- удостоверение за брутен и нетен доход, за отработени дни, отпуски, болнични за сметка на работодателя.
- въвеждане и печат на граждански договори;
- въвеждане и печат на хонорор сметки и печат на служебна бележка ;
- справка за платените хонорори и удържаните осигурителни вноски за зададен период;
- справка за платените хонорари за зададено лице , за зададен период;
- създаване на данни за НОИ за лицата на хонорар.

ХОНОРАРИ

Продуктът автоматизира дейността по изчисляване на хонорар сметки и автоматично подготвя на магнитен носител информацията, предавана в Националния осигурителен институт. Продуктът е гъвкав и изключително лесен за ползуване. Работи в мрежа. Многофирмена версия.

ФАКТ ХОНОРАРИ-НОИ

Системни изисквания за работа с продукта

Хардуер (минимално):

Pentium,32MB RAM,100MB HD,VGA monitor 800x600

Опрерационна система:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Мрежа:

Win 98/95(peer to peer),XP,NT,NOVELL,LINUX(file server)

Принтер:

Лазерен,Мастилено струен,Матричен (136-колонен)

Брой фирми:

Неограничен, зависи от свободното дисково пространство

ОПИСАНИЕ
Продуктът автоматизира дейността по изчисляване на хонорар сметки и автоматично подготвя на магнитен носител информацията, предавана в Националния осигурителен институт. Продуктът е гъвкав и изключително лесен за ползуване. Работи в мрежа. Многофирмена версия.

ФУНКЦИИ
- създаване и поддържане на нормативна база данни за осигурителните вноски,нормативно признатите разходи и дължимите данъци по ЗОДФЛ ,която при промяна на нормативите може да се променя от потребителя( например таблицата за ДОД, % за осигурителните вноски за ДОО и ЗО );
- поддържане на данни за лицата на хонорор ;
- въвеждане и печат на граждански договори;
- въвеждане и печат на хонорор сметки и печат на служебна бележка ;
- справка за платените хонорори и удържаните осигурителни вноски за зададен период-лични и от възложителя;
- справка за платените хонорари за зададено лице , за зададен период;
- годишна спарвка за платените хонорори;
- създаване на данни за НОИ за лицата на хонорар.

ПЛАТЕЖНИ

Продуктът автоматизира дейността по издавене на платежни нареждания. Работа в мрежа. Многофирмена версия. Автоматична връзка с ТРЗ-КАДРИ-НОИ.

ФАКТ ПЛАТЕЖНИ

Системни изисквания за работа с продукта

Хардуер (минимално):

Pentium,32MB RAM,100MB HD,VGA monitor 800x600

Опрерационна система:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Win7/Win8/(тествано е и с бета версията на win10)

Мрежа:

Win 98/95(peer to peer),XP,NT,NOVELL,LINUX(file server)

Принтер:

Лазерен,Мастилено струен,Матричен (136-колонен)

Брой фирми:

Неограничен, зависи от свободното дисково пространство

ОПИСАНИЕ
Продуктът автоматизира дейността по издавене на платежни нареждания. Работа в мрежа. Многофирмена версия.

ФУНКЦИИ
- създаване и поддържане на данни за фирмата и банките;
- въвеждане и печат на платежни нареждания - бюджетни;
- въвеждане и печат на платежни нареждания ;
- въвеждане и печат на вносна бележка ;
- въвеждане и печат на нареждане разписка ;
- въвеждане и печат на нареждане за превод ;
- въвеждане и печат на платежно за система СЕБРА;

TManager

Продуктът автоматизира дейностите по управление на складовите наличности, разплащанията с клиенти и доставчици, паричните потоци. Продуктът е гъвкав с възможност за голям брой индивидуални настройкии и е изключително лесен за ползуване. Работи в мрежа. Позволява воденето на неограничен брой фирми.

T-Manager СКЛАД-МАГАЗИН

Системни изисквания за работа с продукта

Хардуер (минимално):

Pentium,32MB RAM,100MB HD,VGA monitor 800x600

Опрерационна система:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Win7/Win8/(тествано е и с бета версията на win10)

Мрежа:

Win 98/95(peer to peer),XP,NT,NOVELL,LINUX(file server)

Принтер:

Лазерен,Мастилено струен,Матричен (136-колонен)

Брой фирми:

Неограничен, зависи от свободното дисково пространство

ОПИСАНИЕ
Продуктът автоматизира дейностите по управление на складовите наличности, разплащанията с клиенти и доставчици, паричните потоци. Продуктът е гъвкав с възможност за голям брой индивидуални настройкии и е изключително лесен за ползуване. Работи в мрежа. Позволява воденето на неограничен брой фирми.

ФУНКЦИИ
- Поддържане на складова наличност за практически неограничен брой складове;
- Поддържане на средна доставна цена в лева и валута;
- Разпределение на допълнителни разходи при заприхождаване на стоки;
- Разпределение на мита и други разходи при приход от внос;
- Инвентаризационен опис към дата. Количествено и по отчетна стойност;
- Опис на стоките за избрана група за един или повече складове, по продажна и доставна стойност;
- Аналитична и сумарна Оборотна ведомост по номера на складови документи или по номера на фактури;
- Складов картон на стока;
- Специализиран екран и отчет за ревизия на склад с извеждане на разликата по доставна и продажна стойност;
- Прехвърляне на стоки от склад в склад с приемо-предавателен протокол;
- Движение на стоки по складове за даден период;
- 16 Разряден буквено цифров номеклатурен номер на стока;
- Търсене по номер, име или част от името на артикул, клиент или доставчик;
- Възможност за водене на 15 продажни цени (10 левови и 5 валутни);
- Минимални количества;
- Печат на складови разписки;
- Издаване на фактури;
- Заявки;
- Агенти – две нива на аналитичност;
- Превозвачи;
- Връзка с касов апарат и бар код четец;
- Отстъпка в сума или проценти;
- Дефиниране на отстъпка за определена стока(и) за определен клиент(и);
- Дефиниране на продажна цена (1-15) за избран клиент;
- Продажби по артикули сумарно или аналитично за дадена група от даден склад по доставна и продажна стойност;
- Печалба за даден период с графично представяне;
- Анализ на обороти, печалби и количества по клиенти за даден период. Количествено и процентно;
- Отложени плащания в лева или валута;
- Следене на задължения на клиенти и към доставчици в лева и валута;
- Картон на клиент или доставчик за даден период;
- Задължение на клиент към дадена дата;
- Водене на неограничен брой каси и банкови сметки в лева или валута;
- Печат на касови ордери;
- Касов отчет за избран период;
- Движение на средства в касата за период с две нива на аналитичност;
- Влагане на материали;
- Печат на искане;
- Вторичен печат на всички документи;
- Филтър за откриване на документ по определено условие;
- Възможност за бърз печат на разписки с матричен принтер с непркъсната хартия;
- Задаване на индивидуален профил и нива на достъп за всеки оператор!
- Тестове за откриване на неправомерна намеса в базата данни !
- Голям брой справки с възможност за експорт към MS EXCEL, HTML и др.

TManager +

Продуктът автоматизира дейностите по управление на складовите наличности, разплащанията с клиенти и доставчици, паричните потоци. Продуктът е гъвкав с възможност за голям брой индивидуални настройкии и е изключително лесен за ползуване. Работи в мрежа. Позволява воденето на неограничен брой фирми.Базиран на Клиент-Сървър технология, позволяваща бърза и надеждна работа паралелно на много работни станции в мрежата.

T-Manager +

Системни изисквания за работа с продукта

Хардуер (станция):

Pentium,128MB RAM,100MB HD,VGA monitor 800x600

Хардуер (сървър):

Pentium II,512MB RAM,1GB HD ( минимално )

Опрерационна система:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Win7/Win8/(тествано е и с бета версията на win10)

Мрежа:

XP,NT,NOVELL,Linux

Принтер:

Лазерен,Мастилено струен,Матричен (136-колонен)

Брой фирми:

Неограничен, зависи от свободното дисково пространство

ОПИСАНИЕ
Продуктът автоматизира дейностите по управление на складовите наличности, разплащанията с клиенти и доставчици, паричните потоци. Продуктът е гъвкав с възможност за голям брой индивидуални настройкии и е изключително лесен за ползуване. Работи в мрежа. Позволява воденето на неограничен брой фирми.
Базиран на Клиент-Сървър технология, позволяваща бърза и надеждна работа паралелно на много работни станции в мрежата.

ФУНКЦИИ
- Поддържане на складова наличност за практически неограничен брой складове;
- Поддържане на средна доставна цена в лева и валута;
- Разпределение на допълнителни разходи при заприхождаване на стоки;
- Разпределение на мита и други разходи при приход от внос;
- Инвентаризационен опис към дата. Количествено и по отчетна стойност;
- Опис на стоките за избрана група за един или повече складове, по продажна и доставна стойност;
- Аналитична и сумарна Оборотна ведомост по номера на складови документи или по номера на фактури;
- Складов картон на стока;
- Специализиран екран и отчет за ревизия на склад с извеждане на разликата по доставна и продажна стойност;
- Прехвърляне на стоки от склад в склад с приемо-предавателен протокол;
- Движение на стоки по складове за даден период;
- 16 Разряден буквено цифров номеклатурен номер на стока;
- Търсене по номер, име или част от името на артикул, клиент или доставчик;
- Възможност за водене на20 продажни цени (в лева и валута);
- Минимални количества;
- Печат на складови разписки;
- Издаване на фактури;
- Заявки;
- Агенти – две нива на аналитичност;
- Превозвачи;
- Връзка с касов апарат и бар код четец;
- Отстъпка в сума или проценти;
- Дефиниране на отстъпка за определена стока(и) за определен клиент(и);
- Дефиниране на продажна цена (1-20) за избран клиент;
- Продажби по артикули сумарно или аналитично за дадена група от даден склад по доставна и продажна стойност;
- Печалба за даден период с графично представяне;
- Анализ на обороти, печалби и количества по клиенти за даден период. Количествено и процентно;
- Отложени плащания в лева или валута;
- Следене на задължения на клиенти и към доставчици в лева и валута;
- Картон на клиент или доставчик за даден период;
- Задължение на клиент към дадена дата;
- Водене на неограничен брой каси и банкови сметки в лева или валута;
- Печат на касови ордери;
- Касов отчет за избран период;
- Движение на средства в касата за период с две нива на аналитичност;
- Влагане на материали;
- Печат на искане;
- Вторичен печат на всички документи;
- Филтър за откриване на документ по определено условие;
- Възможност за бърз печат на разписки с матричен принтер с непркъсната хартия;
- Задаване на индивидуален профил и нива на достъп за всеки оператор!
- Тестове за откриване на неправомерна намеса в базата данни !
- Голям брой справки с възможност за експорт към MS EXCEL, HTML и др.

Калкулация

Модул за калкулация и себестойност, който се интегрира с програмен продукт Двустранно счетоводство. Могофирмен.

Калкулация добавка към програмен продукт ФАКТ Двустранно счетоводство. Позволява изписването по рецепти на база продажби за изминал период (примерно за ресторант), произволно зададени количества или на база на заприходена продукция (прави отписването на материалите по рецептури)