Jun

2024Актуализации

Обща инструкция за правене на актуализации (MS Word file)

Условия за актуализация

програма за отдалечена помощ

Актуализация за продукт Заглавие Дата Дeтайли
1

Двустранно счетоводство

02.08.2022 Качена е актулизация 10.08.2022 Покажи Скрий
10.08.2022 - Важно! - нанесена корекция за протокол 50 за компенсациите за гориво.
02.08.2022 - Важно!
Качена е актуализация във връзка с промените във Дневниците по ДДС.
Въведени са нови документи и сделки касаещи продажбата на горива с отстъпка , хляб и брашно. Описание може да намерите тук ПРОМЕНИ ДДС

01.07.2019

Качена е актуализция съобразена с промените по ЗДДС влизащи в сила от 01.07.2019.
Изисква платена годишна подръжка. Добавени са два нови вид сделка за осчетоводяване на митнически внос с отложено ДДС. С вид сделка 48 и вид док.07 се осчетоводява митническата декларация БЕЗ ДДС. С вид сделка 47 и вид док.09 се осчетоводява само ДДС на протокола по чл.57 а за отложено плащане на ДДС.

19.03.2018
Качена е актуализация на програмен продукт ФСД.
Ще изисква регистриращ ключ и съответно платена годишна такса актуализация/поддръжка!
- Оптимизирано е добавянето на нов контрагент (проверка на ддс регистрираните фирми)
- Добавена е възможност за пакетна проверка на дневниците по ддс за контрагенти, за които в базата на НАП има данни за дерегистрация по ДДС (важно за дневници на покупки - да не подават фактури с право на ддс от фирми за които има информация, че са дерегистрирани)

- добавено е писмо за потвърждения на салда към контрагенти.

- добавен е експорт в csv файл (отваря се с ексел) на справки хронология оборотна ведомост, салда по партиди, салда по контрагенти, баланс , опр, опп

- добавена е възможност за превод на оборотна ведомост (изход в html формат)

предстои да се добави:
- възможност за издаване на фактура веднага след въвеждане на първичен документ в екран счетоводство въвеждане на документи.04.02.2016 добавена е опция за подаване на дневници и декл за м.01 по стария формат.

30.01.2016 Добавена е актуализация касаеща промените в правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016.


19.02.2014 г. Добавена е проверка за регистрация по ДДС за контрагентите в екран добавяне на контрагент. След въвеждане на булстат или номер по ддс натиснете F2 ако има регистрация ще се попълни номера по ддс. Работи и за чуджи фирми.

27.01.2014 г. Качена е актуализация за 2014г. с отразени промените в ЗДДС - изисква платена годишна актуализация за 2014г.
- отразени са промените по ЗДДС касаещи режим на касаова отчетност на ддс
- отразени са промените по ЗДДС касаещи сделките по чл. 163а (обратно начисляване)
- усокрен е алгоритъм структурен тест и обнови станцията

Актуализацията ще изисква платена годишна такса. Моля прочетете условията публикувани в сайта.

15.03.2013 Качена е актуализация за 2013г.
- добавена е опция за референтен номер (може да се използва, за да се проследят документите по даден договор, лизинг и тн)
- добавена е функционалност за следене на маржа на туроператорите и излисляване на ддс-то при финализиране на сделката / пътуването
- добавена е фунционалност за стартиране на сесия за отдалечена помощ с екипа на ранком
- добавени са вид сделки 41 и 42 , които позволяват да се начисли ДДС в месец различен от осчетоводяването на основата (то става с вид док. 00 вид сделка 01) и за нуждите на дневника програмата автоматично изчислява основата. Може да се ползва и за протоколи.

- други подобрения в модул склад.

- следваща актуализация ще бъде качена на 22.03.2013

19.02.2013 Актуализацията за 2013г ще бъде качена на 25.02.2013

05.03.2012 Актуализацията за 2012 изисква ключ и платена такса за подръжка.

- пуснете обнови станцията, структурен тест
- във всяка фирма преди да започнете работа пуснете индексиране
- формата на файловете за дневници по ЗДДС отговаря на исикванията на НАП публикувани м.02.2012
- улеснен запис на файлове за дневници по ЗДДС в папка на локален дист, структурирана с поддиректория за всяка фирма
c:\fsd_dds\ime na firma
- добавен печат на мемориален ордер (клавиш f9) в екран счетоводство въвеждане на документи
- добавена възможност за бърз достъп до склада през екран въвеждане (ако се обработват документи за услуги и касаещи склада )
- търсене по част от име във валутна партида въвеждане
- проверка за дублиране на операция (по дебита на 41 група или по кредита на 40) с цел избягване на повторно включване на документ в дневник по ЗДДС


08.03.2011 Aктуализация на VIES декларацията по отношение на освободени сделки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2011 Нанесени са корекции в съответсвие с промените в ЗДДС
Добавен е екран за закриване на няколко фактури от един контрагент в Счетоводство въвеждане. - Активира се с F5
Добавена е опция за качване на 20% ддс в екран Склад - приход
В Сервиз- описания и настройки - настройки за склада е сложена опция да се избере по каква средна цена се работи.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2010 Нанесени са корекции по справка декларация, покупки и продажби ЗДДС

Добавена е нова функционалност на сметка - "Количествена партида" Позволява да се водат количествени партиди
в Счетоводство без да е необходимо да се минава през модула склад. Може да се използва горива, материали и тн

Справка Салда по партиди е добавена опция - количествена партида

Бързото плащане по каса с клавиш F8 - вече работи и във фирми , които не са регистрирани по ЗДДС

В модул счетоводство е добавена опция да не се осчетоводява отписването на продадените стоки ( прави се от счетоводителя)

Добавено е търсене по част от име на партида други в екран въвеждане клавиш -F4

и др.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.07.2009 Актуализирана проверката в дневници по ддс и процедура индексиране.


15.05.2009 Доработена е проверката за некоректни сметки в индексиране.
Справка оборотна ведомост по подразбиране да излиза за периода за който са пуснати салда и без нулевите сметки


08.04.2009 Проверката за некоректни документи проверява и за празни дати на документ
Печат в номенклатура други
Проверка за осчетоводени фактури в предходен период (ддс дневници) търси само по контрагент-фактура (преди имаше и дата),
защото понякога една и съща фактура погрешка се осчетоводява с различни дати и проверката изпуска дублажа

25.02.2009 Добавена възможност при създаване на НОВА ФИМРА да се копират напълно данните от вече съществyваща фирма.
Тази функция е удобна при правене на годишното приключване (нов период) за фирмите. Вместо да се прави архив
от текущата фирма и да се възстановява в новата фирма - може директно при създаването на новата фирма да се
насочи от коя база данни да копира данните. Пример работим във фирма 'rankom' и за нуждите на прехода правим
'rankom08' при създаването на която указваме да се копира от 'rankom' - така не е необходимо да правим архив
в 'rankom', който после да възстановим в 'rankom08'


23.02.2009 Нанесени промени в баланса - салдата на активно-пасивните сметки се взимат от партидите
дебитните салда за актива, кредитните салда за пасива.


23.02.2009 Бутон f5 в екран влагане - добавени колони в помощен екран номенклатура в склад влагане - за да се вижда кой артикул с
коя прикл. сметка е насочен

23.02.2009 Нанесени корекции в спаравка Оборотна ведомост в Склад - сумарно артикули по складове.


23.02.2009 Добавена е справка Движения и наличност за артикул по складове, показва движения на артикули по складове само
количествено.

19.02.2009 Добавена е възможност кредитните известия от склад да се осчетоводяват като фактури и салдата им
да се виждат в салда по контрагенти / за да може ръчно са се срещнат с дадена фактура/


13.02.2009 Добавена е възможност Салдата по фактури на контрагентите да се изчисляват динамично
при разнасяне на плащанията. По този начин в екран въвеждане на документи при натискане на F4
се виждат актуалните салда /към момента/ на контрагентите без да е необходимо да сте пуснали
Салда и Обороти преди това.


13.02.2009 Добавена е възможност за зареждане на складови документи аналитично от друг софтуер.
Това е подходящо за клиенти, който водят складова наличност на фирми работещи със
софтуер за склад.
За целта е необходим импортен файл с определени параметри,които за дефинирани в екран импорт.
Главно меню - Импорт - Зареждане на складови и счетоводни документи от текстов файл


10.02.2009 Добавена е възможност номерата на счетоводните операции да се номерират
автоматично за регистъра в който са взети. За целта е необходимо да се зададе
начален номер на операция за всеки регисър. Това става в Главно меню - База данни -
Номенклатура на регистрите - за всеки регистър има отделен брояч на операциите.
Тази схема на работа е подходяща за клиенти, който на вкарват документи едновременно
в един регистър от няколко работни места в мрежа.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.10.2008 Баланс,ОПП,ОПР с възможност да се изтеглят настройки от избрана фирма.

28.06.2008 Марж (при търговците на автомобили)

28.06.2008 Баланс и ОПП

28.01.2008 Екран за въвеждане на документи в Счетоводство - добавени са нови функции
F6 - повтаря последния въведен документ - като се сменят само партидите по
дебита и кредита и стойноста на операцията. Примерно при последователно
осчетоводяване на десет документа за покупки (наем,телефон,ток,вода,интернет ...)

28.01.2008 Дневници по ДДС - добавена е проверка за осчетоводени фактури с повече от един
документ, което е допустимо, но може да доведе до дублиране на фактура в дневника.

28.01.2008 Сменен е регистриращия ключ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Начало на списъка 01.08.2008


2

ТРЗ - КАДРИ - НОИ

03.06.2024-Качена в версия с корекция на датите за официалните празници за 04 и 05 май. 03.06.2024 Покажи Скрий
03.06.2024-Качена в версия с корекция на датите за официалните празници за 04 и 05 май.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,04,2024 Качена е версия с добавен вид осигурен 42 - учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение. Направете следното:
1. Актуализация на програмата версия 22.04.2024
2. Във всяка фирма пуснете <Индексиране>
3. В Картотеката за лицата на дуална форма на обучение сменете "вид осигурен" на код 42 и "код универсален фонд на 003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО! Качена е версията за 2024.За да изтеглите новата версия е нобходимо да сте ПЛАТИЛИ абонамента за 2024. За да работите в 2024:
1. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни - обнови станцията, пуска се еднократно в коя и да фирма.
2. Пуснете индексиране във всяка фирма.
3. Приключете 12.2023 г., ако не е приключен.
4. Във всяка фирма пуснете от Сервиз- Актуализация на данните за 2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.01.2024-Качена в версия с новият формат на Справката по чл.73,ал.6. Моля , свалете си от страницата на НАП програмата за декларации 1 и 6 , за да тествате справката прди да я изпратите.Версията на НАП е 16.01 от 04.01.2024 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2023-Качена в версия с промени в облекчението за деца при изравняване на годишнияt данък общ доход!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.11.2023--Качена е версия с новата служебна бележка за изплатените доходи по трудови правоотношения по чл. 45, ал.1от ЗДДФЛ. От Сервиз- Сервиз на базите даани, пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>, пуска се еднократно от коя и да е фирма.
-----------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2023-Каечена е версия с новите осигурителни прагове в сила от 01.08.2023, отнасящи се за заплатите за месец 08.2023. Изтеглете новата версия и във всяка фирма пуснете от Сервиз-Индексиране.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.04.2023- В програмата са допълнени 15 и 16 април за официални празници.Влезте в графика пуснете <ЗАПИШИ> и <ИЗЧИСЛИ> и пуснете изчисление на заплатите.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качена е версия с добавени в допълнителното споразумение за дните в отпуска ,че са работни дни.
Пуснете от Сервиз- Сервиз на базите данни - Обнови станцията, пуска се еднократно в коя и да е фирма. Във всяка фирма пуснете индексиране.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качена е Служебната бележка за данъка по ЗДДФЛ за 2023. От Сервиз-Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>. Пуска се еднократно в коя и да е фирма.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2023
ВАЖНО! Качена е версия , в която са отстранени проблеми в справка по чл.73,ал.6 за самоосигуряващи се лица когато са получавали личен труд и са били назначени и на трудов договор. В справката по чл.73,ал.1 е отстранен проблема за физическо лице с булстат.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023-01-27
Качена е нова версия , в която са отстранени някои проблеми в справките по чл.73, ал.1 и чл. 73.ал.6. След изтегляне на версията моля, пуснете изчисление на годишни данък. Справката за необлагаемите доходи се вижда на екран -Въвеждане на необлагаеми доходи - бутон <Справка>.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качена е верисията за 2023 г. Изтеглянето на програмата изискава платена такса за 2023 г.
Направте следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни - пуснете <Обнови станцията> - пуска се еднократно в коя и да е фирма
2. Във всяка фирма пуснете <Индексиране>.
3. Във фирмите , в които сте в месец 01.2023 - пуснете от Сервиз-Актуализация на данните за 2023
4. За справката по чл.73, ал.6 моля, прочетете в меню - Годишен ДОД - Важно!Инструкция за работа!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022 -ТРЗ-КАДРИ_НОИ - 15.12.2022 - Качена е служебната бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни - <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2022 -Качени са промените във формта на обезщетенията за майчинство в сила от 01.08.2022.Добавено е обезщетението по чл.53ж от КСО, за дете от 2-8 години.След актуализация на програмата пуснете във всяка фирма индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО! Качена е версия с възможност за въвеждане на данъчни облекчения за деца по чл. 22в и чл.22г от ЗДДФЛ побликувани в ДВ 52/05.05.2022.
След актуализация на програмата , пуснете от Сервиз-Обнови станцията, пуска се еднократно в коя и да е фирма. Въвеждане на облекчнията е от меню Обработки-Въвеждане на данъчни облекчения за деца за 2022 г. Ползваните облекчения могат да се разпечатат от меню -Справки-Справка за ползваните данъчни олекчения за деца.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.03.2022 -ВАЖНО! Качени са промените в бюджета от 01.04.2022 година. Добавени са 90 дни неплатен отпуск ,които се признават за стаж. След изтегляне на актуализацията пуснете индексиране. След приключване на месец 03.2022 от меню СЕРВИЗ - пуснете - АКтуализация на данните за 2022 година.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2022 ВАЖНО! Качена е версията за 2022 година. Версията изисква платена актуализация и регистриращ ключ.При платена актуализация и наличие на интернет, ключа се получава автоматично. Пуснете от Сервиз на базите данни- Обнови станцията , пуска се еднократно и поправя всички фирми.Във всяка фирма пуснете индесиране.Няма значение дали месец 12.2021 е приключен.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.01.2022
ВАЖНО! Актуализирана е справката по чл. 73, за 2021 г., съглано изискаванията на НАП. След актуализация на програмата , от меню - Годишен ДОД пуснете - Изчисляване на годишен данък. Версията е за 2021 г. и не изисква регистрираш ключ.
Версията за 2022 г. ще бъде качена на 21.01.2022 г ще изисква платена актуализация за 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2021 -Каченa е нова версия , в която са отразени данъчните облекчения за деца за 2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2021 - Качени са нови основания при назначаване на работещите в чужбина по чл.121а. Във всяка фирма пуснете индексиране.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.0.32021 -ВАЖНО! Отразени са промените в осигурителният стаж във връзка с неплатения отпуск , който е 90 дни за 2021 г. Моля, направете си актуализация и пуснете във всяка фирма индексиране.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качени са промените в Уведомленията по чл. 62, ал.5.Направете следното:
1. От Сервиз-Сериз на базите данни пyснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> . Пуска е еднократно от коя и да е фирма.
2. Във всяка фирма пуснте индексиране.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2021 Качена е версия в която са отразени промените в Декларация № 1.
Направете следното:
1. След изтегляне на версията от Сервиз - Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> , пуска се еднократно в коя и да е фирма.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - Индексиране.
3. Във всяка фирма пускате от Сервиз - Актуализация на данните за 2021
Ако не сте приключили 12.2020 г. след приключване и пълнявате т.3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.01.2021 Качена е промяната в бележката по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ и в Справката по чл. 73 , ал.6.От Сервиз-Сервиз на базите данни пуснете - Обнови станцията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2021 Обновена е Декларацията за подаване на годишна данъчна декларация по чл.49. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни - Обнови станцията.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.09.2020 Отстранени са някои проблеми с Майчинство. В сметката за изплатени суми е добавено поле
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.06.2020 Качени са новите МОД за икономически дейности 55 и 56 (хотелиерство и ресторантьорство) в сила от 01.07.2020 г.След приключване на 06.2020 пуснете индексиране за промяна на МОД.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.05.2020 Актуализирана е справката за дните в неплатен отпуски ,които не се признават за стаж.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2020 Корекция на официалните празници за 04.2020 за работещите на график.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.04.2020 Качени са промени за въвеждане на престои.В картотеката въведете система на заплащане 2 по часова на лицата , на които ще плащате престои. От Обработки- Заработка, КТУ .... , въведете отработените часове и часовете в престои.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.02.2020 Качена е нова версия отразяваща някои особени случаи в справката по чл.73,ал.1 и чл.73,ал.6. Изпълнете от Годишен ДОД : 1. Създаване на данни за годишен данък; 2. Изчисляване на годишен данък
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2020 Качена е версията за 2020 година.Изисква се платена годишна актуализация и ключ. Правите следното:1.От Сервиз -Сервиз на базите данни-пускате само <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> ,пуска се на всеки компютър от коя и да е фирма;2. Във всяка фирма пускате индексиране;3.Във всяка фирма от Сервиз изпълнявате - Актуализация на данните за 2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.01.2020 Промени в изчисляване на годишния данък ( без стотинки) и създаване на данни за справката по чл.73.ал.6. След актуализация във всяка фирма пуснете индексиране.
--------------------------------------------------------------------------------------------
06.01.2020 Качени са нови длъжности в НКПД. След актуализация във всяка фирма пуснете индексиране.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,12,2019 Качени са новите формуляри за на Служебните бележки по чл.45 ,ал.1,ал.4 и ал.5 от ЗДДФЛ.Пуснете от коя и да е фирма от Сервиз-Сервиз на базите данни - Обнови станцията , във всяка фирма пуснете индексиране.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.07.2019 Качена е нова версия за болничните и майчинството. Качени са новите формуляри за печат на Приложения № 9,10 и 11.Пуснете от коя и да е фирма от Сервиз-Сервиз на базите данни - Обнови станцията , във всяка фирма пуснете индексиране.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2019 - Качена е актулазция касаеща декларация 1 неплатени отпуски (актуализирайте) и справки за статистиката.


01.03.2019 - Качена е актуализация касаещо уведомленията по чл. 62
3

Хонорари

28.01.2013 Нова сметка за изплатени суми.Нова служебна бележка. 28.01.2013 Покажи Скрий
За промените за 2013 направете следното
1. От сервиз - !!! Сервиз на базите данни!!! изпълнете структурен тест и обнови станцията . ( Прави се еднократно и променя всички фирми.)
2. Във всяка фирма пуснете индексиране и от сервиз - Актуализация на данните за 2013.
4

Платежни

04.10.2023 г. - Качено е новото платежно нареждане за плащане от и към бюджета. След актуализация на програмата във всяка фирма пуснете от Сервиз - Сервиз на базите данни- Обнови станцията. 04.10.2023 Покажи Скрий
04.10.2023 г. - Качено е новото платежно нареждане за плащане от и към бюджета. След актуализация на програмата във всяка фирма пуснете от Сервиз - Сервиз на базите данни- Обнови станцията.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.2023 г. - Въведени са новите банкови сметки за плащане към НАП от
02.10.2023. След актуализация на програмата във всяка фирма пуснете
от Сервиз - Индексиране. Поправете платежните с новите сметки .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2018 г. - Въведени са новите сметки на НАП - Във всяка фирма пуснете индексиране.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.11.2016 г. - Въведени са новите сметки на НАП - Във всяка фирма пуснете индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2014 г. - Отстранен е проблема булстата при самоосигуряващи се.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2014 - Изтеглете актуализация на платежните и направете следното:
1. От сервиз - сервиз на базите данни пуснете <Структурен тест> и <Обнови станцията>. Пуска се еднократно от коя и да е фирма.
2. Ако работите в мрежа от всяко работно място пуснете <Обнови станцията>.
3. Във всяка фирма пуснете индексиране.
4. В База данни е въведена нова номенклатура Сметки на НАП , когато правите новите платежни към бюджета в поле Платетете на с F2 , излизат сметките към НАП .Избирате сметката за съответния град и вид плащане.
5

TManager склад магазин

Актуализация на Tmanager склад- магазин 01.02.2012 Покажи Скрий
6

Tmanager+

14.05.2015 г. Добавени нови функции 15.05.2015 Покажи Скрий
- not set -
7

Сист. инсталация TRZ_DLL

Системна инсталация за ТРЗ 21.11.2012 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91
8

Сист. инсталация NEW_REP

Системна инсталация 20.07.2011 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91
9

Сист. инсталация BASE_REP

Системна инсталация 20.07.2011 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91